סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית הסכם – דפי פירוט ומכתבים דיגיטליים | max מבית לאומי קארד

הסכם – דפי פירוט ומכתבים דיגיטליים

השירותים
1. max מאפשרת לך לקבל מייל לתיבת הדואר האלקטרונית שלך עם קישור (לינק) לצפייה בדפי הפירוט החודשיים שלך המפרטים את התנועות שבוצעו בכרטיס/י האשראי שלך ו/או מכתבים הנשלחים אליך מ-max ישירות באתר האינטרנט של max ("אתר האינטרנט"), במקום לקבלם בדואר רגיל.
שירות דפי פירוט ומכתבים דיגיטליים, ייקרא להלן: "השירות".
2. באישורך להסכם זה, הינך מסכים, כי max תהיה רשאית לשלוח אליך בדפי הפירוט ו/או המכתבים ו/או ההודעות הנלוות להן חומרים שיווקיים ופרסומיים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או הודעות פקסימיליה ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר.
3. אישורך להסכם זה מהווה הסכמה שלך כי max לא תשלח אליך דפי פירוט חודשיים ו/או מכתבים שונים באמצעות הדואר, אלא אך ורק באמצעות אתר האינטרנט, והכל בכפוף לאמור בהסכם זה.
שליחת קישור (לינק) לצפייה בדפי הפירוט/המכתבים לדואר אלקטרוני
4. החל מ-30 יום מיום מתן האישור להסכם זה, או במועד מוקדם יותר, יישלחו דפי הפירוט החודשיים של max ומכתבים לדואר האלקטרוני שתמציא ל-max, ושיאושר על ידיה..
5. בהצטרפותך לשירות הינך מסכים כי כל המכתבים ש-max ממענת אליך ו/או כל דפי הפירוט לכל כרטיסי האשראי של max שברשותך (ברמת ת.ז. שלך), או כרטיסים שיונפקו לך בעתיד, מלבד כרטיסי אשראי כאמור שלגביהם התבקשה הפרדת דיוור (דהיינו, בקשה כי דפי הפירוט יישלחו בנפרד לגבי כל כרטיס אשראי ולא באופן מרוכז) יצורפו לשירות נשוא הסכם זה.
ידוע לך והינך מסכים כי לא ניתן יהיה לצרף לשירות רק חלק מכרטיסי האשראי, וכי גם אם כרטיס האשראי אינו רשום על שמך (אולם ניתן היה לצפות בפרטיו באמצעות אתר האינטרנט של max, כגון במקרים של בני זוג, או ילדים) יצורפו דפי הפירוט של אותו כרטיס לשירות נשוא הסכם זה.
6. max תהא רשאית לשלוח לדואר האלקטרוני שאת פרטיו מסרת, הודעה בדבר מכתב חדש ו/או הצגת דפי הפירוט באתר האינטרנט / דואר אלקטרוני (LINK). מוסכם כי max לא תהיה חייבת לשלוח פעם נוספת או בכל אופן אחר מידע שנשלח לדואר האלקטרוני ו/או לאתר האינטרנט כאמור בהסכם זה.
7. שים לב: הודעות שאליהן לא תצורף מילת הזיהוי האישית שבחרת, הן הודעות שלא נשלחו אליך על ידי max, ואנו ממליצים שלא לפתחן.

צפייה בדפי הפירוט ובמכתבים
8. באתר האינטרנט יוצגו דפי הפירוט המלאים, לרבות המבצעים וההטבות שנלווים לדפי הפירוט שנשלחו בדואר, ובנוסף, מכתבים הממוענים אליך מ-max, החל מיום 1.5.11.
את חוברת המבצעים וההטבות של max תוכל למצוא באתר האינטרנט של max.
9. כמו כן, במקרה שבו יישלחו ההודעות לדואר האלקטרוני, ניתן יהיה לצפות בדף הפירוט המלא ו/או במכתבים שנשלחו באמצעות ההודעה שתישלח לדואר האלקטרוני שלך או להגיע באמצעותה לצפייה בגב דף הפירוט או במבצעים הנלווים או להגיע באמצעותה למכתבים המלאים. צפייה במכתבים שיישלחו מ-max תתאפשר באמצעות הודעה שתשלח לדואר האלקטרוני שלך או דרך אתר max.
10. הצפייה בדפי הפירוט ובמכתבים מחייבת התקנת תוכנת Adobe Acrobat Reader אותה ניתן להוריד כאן. באשרך הסכם זה הינך מתחייב כי תוכנת Adobe Acrobat Reader תותקן במחשבך.
11. למרות האמור בהסכם זה, max תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלוח אליך באמצעות הדואר הודעות ו/או מסמכים שונים, וזאת בנוסף או מבלי לשלוח הודעות אלו באמצעות אתר האינטרנט ו/או הדואר האלקטרוני.
12. כל הודעה שתשלח לאתר האינטרנט ו/או לדואר האלקטרוני על-ידי max תיחשב כאילו נתקבלה על ידך תוך 72 שעות מהמועד בו נשלחה ההודעה, או במועד בו נכנסת לאתר max ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך ב-max, המוקדם מביניהם.
13. אנו ממליצים לשמור את הקבצים שיישלחו אליך באמצעות הדואר האלקטרוני במחשבך האישי וכן להדפיסם.

אחריות וסיכונים
14. מובהר, כי מערכותיה של max, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי max או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. max משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
15. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של max. כמו-כן עליך להודיע מיד ל-max על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בכרטיסך ו/או בשמך. במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית של max יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומיידי באתר האינטרנט או בעזרת שירות הלקוחות. הינך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של max.
16. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, max תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת max, וmax עשתה מאמץ סביר למנעם:
16.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
16.2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.
16.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירות או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה שימוש במחשבך או במכשיריך הניידים על-ידי אחר או מסירתם, לרבות לצורך תיקון, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מ-max באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.
16.4. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למחשבך/מכשירך הנייד, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשירך הנייד, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
17. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה max פטורה מכל אחריות אם לא ניתן יהיה לשגר ללקוח הודעות בדואר אלקטרוני או אם לא תתאפשר כניסה לאתר האינטרנט, בגלל טעות הלקוח במסירת כתובת הדואר האלקטרוני ו/או עקב העובדה כי כתובת הדואר האלקטרוני נסגרה ו/או עקב העובדה כי אין נפח פנוי בתיבת הדואר האלקטרוני (over quota) ו/או בגלל ליקויים בתקשורת אצל ספק שירותי האינטרנט ו/או עקב שיבוש בנתונים כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת אצל הלקוח ו/או אצל צד שלישי ו/או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה ב-max.
18. ידוע לך והינך מסכים כי במידה ותמסור את סיסמתך לאתר האינטרנט ו/או לדואר האלקטרוני, עלול המידע המופיע בדפי הפירוט ו/או במכתבים להגיע לידי מי שאינו מוסמך לכך ועלול להיעשות בו או בכרטיס האשראי שלך שימוש לרעה. הינך מתחייב שלא למסור את סיסמתך כאמור לכל גורם, אלא למי שמורשה מטעמך. הינך מצהיר בזאת כי מלוא האחריות לשמירה ולביצוע האמור בסעיף זה מוטלים עליך.
19. הינך פוטר את max מכל טענה מכל מין וסוג שהוא בגין נזקים, הפסדים, או הוצאות שייגרמו לך כתוצאה מהפרת חובותיך על פי הסכם זה, לרבות חובות שמירת המידע ואבטחתו כמפורט לעיל.
20. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הצדדים על פי דין.
שונות
21. כל הרישומים בספקי max ייחשבו נכונים וישמשו הוכחה קבילה לכל האמור בהם לכל פרטיהם, לרבות, אך לא רק, לעניין מועדי שליחת ההודעות ועצם שליחתן.
22. max תהיה רשאית לבטל או להפסיק חלקית בכל עת, לפי שיקול דעתה, את מתן השירותים נשוא הסכם זה בהודעה מוקדמת.
23. האמור בהסכם זה בא בנוסף ואינו גורע מן התנאים בהסכם ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי עליו חתמת עת קיבלת את כרטיס האשראי, ומתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של max באתר max.

  • שתפו