סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי שימוש בשירות העברת ובקשת כספים | max

תנאי שימוש בשירות העברת ובקשת כספים

 

תנאי שימוש בשירות העברת ובקשת כספים​

השירות המוצע לך, מחזיק בכרטיס max, באפליקציית max, הינו, בכפוף לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של max, לרבות, אך לא רק, התחייבויותיך בעת השימוש בשירות, ותנאי השימוש המפורטים להלן. אנא הקפד לעיין בהם. השימוש בשירות זה בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ולתנאי השימוש המפורטים להלן.

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם בינך לבין מקס איט פיננסים בע"מ ומקס איט פיקדונות בע"מ (להלן ביחד: "מקס") ביחס לשימושך בשירות לצורך העברת כספים לאדם אחר ובקשת כספים מאדם אחר, באמצעות אפליקציית מקס. 

כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות תנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת. על שינויים מהותיים תינתן הודעה מתאימה באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת על פי דין. מומלץ בכל מקרה לעיין בתנאי השימוש מעת לעת ובטרם העברות כספים באמצעות האפליקציה.

בעת השימוש באפליקציה לצורך העברת כספים ובקשת כספים מאדם אחר, אתה מסכים לכך ששימושך באפליקציה יהיה כפוף לתנאי השימוש האלה.

לתשומת ליבך – מרגע שאישרת העברת כספים באמצעות האפליקציה לא ניתן יהיה לבטל את הפעולה.

הגדרות

בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם:

"האפליקציה" – אפליקציית מקס למכשירים (כהגדרתם להלן). ניתן להוריד ולהתקין את האפליקציה ללא עלות דרך חנות האפליקציות של (Apple (AppStore ו/או (Google (Google Play ו/או כל חנות אחרת אשר תאפשר את הורדת האפליקציה בעתיד.

"המכשיר" - מכשיר נייד של חברת Apple או מכשיר המבוסס מערכת Android, או כל מכשיר "חכם" אחר, אשר ניתן להתקין בו את האפליקציה.

"מעביר" – לקוח, אשר התקין את האפליקציה במכשירו ואשר מעביר כספים באמצעותה לנעבר, תוך חיוב חשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר.

"נעבר" – לקוח, אשר המעביר מעביר אל חשבון הבנק שלו ו/או כרטיס האשראי שלו ו/או לכל אמצעי תשלום אחר שלו, כספים באמצעות האפליקציה.

"העסקה" –העברת כספים בין מעביר לנעבר באמצעות האפליקציה.

מי יכול להשתמש באפליקציה לצורך קבלת והעברות כספים

1. הינך זכאי להשתמש באפליקציה לצורך קבלת והעברות כספים במידה והינך עונה על התנאים הבאים:

1.1. הינך מעל גיל 18.

1.2. אם הינך המעביר – האפליקציה מותקנת במכשירך.

1.3. השימוש הינו לצרכי העברת כספים בין כרטיסי אשראי או לחשבון בנק או כל אמצעי תשלום אחר עליו תודיע מקס מעת לעת. 

בקשות כספים והעברות כספים באמצעות האפליקציה

2. מקס פועלת בהתאם להנחיות והוראות המעביר (או הנעבר, במקרה של בקשת כספים) ובאישור הנעבר (או המעביר, במקרה של בקשת כספים) לצורך ביצוע התשלומים והעברות הכספים. 

3. לאחר אישור העברת הכספים, לא תוכל לבטל את הפעולה. אנא בדוק היטב בטרם ביצוע הפעולה (או שליחת בקשת הכספים), כי פרטי אמצעי התשלום שלך ופרטי הנעבר (או המעביר, לפי העניין) מדויקים ומלאים.

4. הינך נדרש לוודא, בטרם ביצוע התשלומים והעברת הכספים, כי לכרטיסך ו/או לחשבונך מסגרת אשראי מתאימה לצורך ביצוע העסקה ו/או כי מצויים בכרטיסך ו/או בחשבונך הסכומים הדרושים לשם ביצועה. ידוע לך, כי במידה שלא יהיו בכרטיסך ו/או בחשבונך סכומים מספקים או מסגרת אשראי מתאימה לצורך ביצוע העסקה, לא תבוצע העסקה ואם כבר בוצעה, מקס תהיה רשאית לבטל את העסקה ולחייב את הנעבר בסכום העסקה.

5. בהעברת כספים באמצעות האפליקציה, הינך נותן את הסכמתך למקס לחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום העסקה. 

6. ניתן לפרוס את העסקה לעד- 6 תשלומים ללא ריבית. מובהר, כי הנעבר יזוכה בכל סכום העסקה גם אם פרסת את העסקה לתשלומים.

7. מובהר, כי במידה שהנעבר (או המעביר, אם נשלחה לו בקשת כספים) לא אישר את ביצוע התשלום והעברת הכספים בתוך 72 שעות ממועד ביצוע העסקה (או בתוך פרק זמן אחר כפי שייקבע על ידי מקס), תבוטל העסקה וסכום התשלום לא ייגבה.

8. בקבלתך (כנעבר) את התשלומים הינך מבקש ממקס כי תעביר את סכום העסקה אליך, באמצעות כרטיס האשראי שלזכותו ביקשת לזקוף את ההעברה, או לחשבונך, או לכל אמצעי תשלום אחר שיתאפשר על ידי מקס. מובהר ומודגש כי במקרה בו תתקבל על ידיך הודעה על כך שתשלום נשלח אליך, אולם לא תאשר את ההעברה, לא תוכל להתבצע אליך העברה ובמקרה כאמור לא תהיה לך כל תביעה בנוגע לכספים אלה אלא אם כן ועד שתאשר את קבלת את התשלום ו/או הכספים.

9. ככל שהועברו אליך תשלומים ו/או כספים בטעות, תהיה מקס רשאית לחייב את כרטיסך ו/או כל אמצעי תשלום אחר שלך בסכומים הנ"ל. 

10. אתה מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי באמצעות האפליקציה והעברת הכספים והתשלומים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באפליקציה ואפשרות בקשת או העברת הכספים והתשלומים לצורך רכישה ו/או מכירה של אלכוהול ו/או סמים מסוכנים ו/או תרופות ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי מקס. 

כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באפליקציה שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של מקס ו/או של כל גורם שהוא. 

11. מגבלות על בקשות והעברות הכספים באמצעות האפליקציה

בקשות והעברת הכספים באמצעות האפליקציה יוגבלו כדלקמן:

11.1.1. העברה של עד 2,500 ₪ בכל העברת כספים בודדת בין מעביר לנעבר.

11.1.2. העברה או קבלה של עד 4,000 ₪ בחודש למעביר או נעבר, לפי העניין.

11.1.3. עד 100 העברות כספים בחודש נתון על ידי מעביר או עד 100 קבלות כספים בחודש נתון על ידי נעבר.

11.1.4. שליחת עד 3 בקשות כספים ביום, ועד 10 בקשות כספים בחודש נתון.

11.1.5. בקשת כספים אחת יכול שתשלח לעד 50 מעבירים.

11.1.6. לא יתאפשר ביצוע עסקאות בין כרטיסים שלא הונפקו על ידי חברת כרטיסי אשראי ישראלית של המעביר ו/או הנעבר.

11.1.7. לא תתאפשר העברת כספים (או בקשת כספים) ממעביר לעצמו.

מובהר, כי המגבלות הנ"ל יכול וישתנו ו/או יתווספו מגבלות נוספות על פי דרישת מקס. 

12. אמצעי התשלום

ביצוע העסקאות יתאפשר באמצעי התשלום הבאים:

12.1. העברת הכספים תתאפשר מכרטיסי האשראי של מקס בלבד. 

12.2. קבלת הכספים תתאפשר לכרטיס האשראי או לחשבון הבנק בו בחרת, בלבד.

12.3. בין כרטיס אשראי של המעביר לחשבון בנק של הנעבר.

12.4. בכל אמצעי תשלום אחר, כפי שייקבע על ידי מקס.

13. מועדי חיוב

החיוב בגין ביצוע עסקות (עסקות תשלומים או העברה) בין כרטיסי אשראי של המעביר ושל הנעבר, יתבצע במועד שבו יאשר הנעבר את ביצוע העסקה ובתנאי שהעסקה עמדה במגבלות המפורטות בסעיף ‎11 לעיל.

14. סעדים

14.1. מקס תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להזהיר באופן מיידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיך, להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או את הכספים שתעביר, להגביל מקורות כספיים ותשלומים, להגביל את גישתך לאפליקציה (לרבות וללא הגבלה, ליכולת לבצע עסקאות) ולסרב לספק לך את שירותיה בקרות המקרים הבאים:

14.1.1. אם תפר את הוראות תנאי שימוש אלה.

14.1.2. אם אין הן מסוגלות לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.

14.1.3. אם הן סבורות שביצוע העסקאות על ידיך ו/או קבלת התשלומים ו/או הכספים על ידיך מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.

14.1.4. אם הן סבורות שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

14.1.5. אם מנפיק כרטיס האשראי שלך סבור, כי השימוש שלך באפליקציה מהווה ניצול לרעה של אמצעי התשלום של מי מהם.

14.2. מקס שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות אם לא ניתן לגבות את הכספים ממקור אמצעי התשלום שלך (למשל, במקרה שהזנת מספר חשבון בנק או מספר כרטיס אשראי לא נכונים), או אם הם לא נגבו או אושרו כך. 

14.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה מקס רשאית להחזיק את הכספים אצלה ולא להעבירם לנעבר בגין עסקאות חשודות ו/או שקיים חשש סביר שהן מהוות שימוש לרעה באפליקציה, או בגין עסקאות המבוצעות בהיקפים גדולים ו/או בהיקפים אשר אינם אופייניים לך, זאת במטרה להבטיח את אמינות הכספים הללו. 

15. מובהר, כי מקס תהיה רשאית בכל עת לגבות עמלה בגין ביצוע העברה ו/או קבלת הכספים והכל בכפוף לשיקול דעתה ועל פי כל דין. 

סיכונים

16. האפליקציה מעצם היותה מבוססת על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופה לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (ווירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), פריצה על ידי גורמים עוינים, התחזות לאפליקציה והונאות מקוונות אחרות.

17. מקס משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או מוצג במערכות ובכלל זאת שיבוש בביצוע העסקאות ו/או בקבלת התשלומים ו/או הכספים, פעולות לא מורשות באפליקציה, שיבושים בפעולת האפליקציה ו/או בזמני התגובה שלה, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של עסקאות, חוסר זמינות של האפליקציה או איזה משירותיה וכיוצ"ב.

18. כדי להקטין את הסיכון עליך להקפיד על אבטחת מידע. כמו כן עליך להודיע מיד למקס על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה באפליקציה בשמך, בין כמעביר ובין כנעבר.

19. מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי-חוקיות ואסורות. 

20. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות מי מן הצדדים על פי דין.

סימני מסחר

21. כל הסימנים, המוצרים והשירותים המתוארים בשירות זה הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של מקס ו/או שהיא בעלת הרישיון בסימנים אלה. הנך מתחייב שלא להעתיק את סימני המסחר ו/או לעשות בהם כל שימוש, במלואם ו/או בחלקם, ללא קבלת אישורה של מקס לכך מראש ובכתב. 

אחריות ושיפוי

22. מקס לא תהיה אחראית בגין נזק ו/או אובדן שייגרם לך כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש הללו, וזאת בכפוף לכל דין.

23. ביצוע העסקאות מותנה בהקשת סיסמא על ידיך. הינך מתחייב לפעול בהקשר זה בהתאם להנחיותיה של מקס, לרבות החלפת הסיסמא, בתדירות שתורה לך עליה מקס (לפחות), בסיסמא חדשה, אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר.

24. אתה מתחייב לשפות את מקס בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בשל כל דרישה ו/או תביעה (לרבות שכר טרחת עורכי דינה), בקשר ו/או עקב הפרה שלך של הסכם זה או הפרה שלך של החוק או של זכויותיו של כל צד ג' שהוא בהקשר לשימוש שעשית באפליקציה לצורך ביצוע התשלום ו/או העברת הכספים ו/או קבלתם. 

25. מקס לא תהא אחראית כאמור, ולא תישא בהוצאות שייגרמו לך, או בנזקים שייגרמו לך, או למכשירך כתוצאה מהורדתה והתקנתה של האפליקציה.

26. מקס תהיה פטורה מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין:

26.1. כתוצאה ממידע לא נכון ו/או לא מדויק ו/או שגוי, אשר יימסר או נמסר על ידיך בעת ההורדה והתקנת האפליקציה ו/או בעת השימוש בה.

26.2. כתוצאה מנסיבות שעליהן אין למקס שליטה, או כתוצאה משביתה, הפרעה מאורגנת, עיצומים או אירועים כיוצא באלה של עובדיהן ו/או של עובדי הבנק בו מתנהל חשבונך, או כתוצאה מהשבתת מגן באחד או יותר מסניפי מקס, הבנקים או משרדיהם.

אין באמור כדי לגרוע מאחריות כל צד על פי כל דין.

27. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מקס תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה ובלבד שהשיבוש או התקלה כאמור אינם בשליטת מקס והיא נקטה מאמץ סביר למנוע אותם:

27.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או בתפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין במקס ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע. 

27.2. כתוצאה משימוש מקס באופן סביר באמצעי תקשורת שונים כגון דואר, טלפון, טלקס, פקסימיליה, תקשורת בין מחשבים או כל שיטת תקשורת או הובלה אחרות, בין פרטיים ובין ציבוריים, וכתוצאה מכל אובדן, עיכוב, אי הבנה, השחתה או קלקול, בשל שימוש כאמור או בשל חוסר אפשרות לעשות שימוש באמצעים כנ"ל.

27.3. תפקוד לקוי של מכשירך ושל כל תוכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות על תוכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי. 

27.4. חשיפה וגילוי מידע עליך לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באפליקציה, או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל ממקס באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השימוש באפליקציה.28. מובהר, כי מקס אינה אחראית למוצרים ו/או השירותים המשולמים ו/או נרכשים באמצעות האפליקציה וכן, כי אין ביכולתה להבטיח שקונה או מוכר אכן ישלימו את העסקה.

28. במקרה שתהיה לך מחלוקת עם לקוח אחר, הינך פוטר את מקס מכל טענה, דרישה, תביעה או פיצוי מכל סוג שהוא שעשוי לעלות כתוצאה ממחלוקת כאמור ו/או הקשור לה בכל דרך שהיא. 

29. מובהר, כי בכל מקרה תוגבל אחריותה של מקס לנזקים ישירים בלבד והיא לא תחול ביחס לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, לרבות אובדן נתונים ו/או רווח ו/או אובדן הכנסות ו/או פגיעה במוניטין.

מדיניות פרטיות

30. מקס מכבדת את פרטיות הלקוחות ורואות חשיבות רבה בשמירה עליה. מקס עושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידי הלקוחות ונוקטות באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיות הלקוחות.

לצפייה במדיניות הפרטיות של מקס בקשר עם השימוש באפליקציה לחץ כאן.

מאגרי מידע

31. כל הנתונים שיימסרו על ידיך ו/או במידע המתקבל עם ועקב השימוש באפליקציה, לרבות בעת ביצוע העסקאות ו/או בקשת הכספים ו/או קבלת הכספים (להלן: "המידע") נמסרים מרצונך ובהסכמתך בלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והינך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי מידע, לרבות מאגרי מידע ממוכנים אצל מקס ו/או אצל גופים מטעמה.

32. ידוע לך והינך מסכים לכך שמקס תעשה שימוש במידע לצורך קבלת החלטות בקשר עם האפליקציה ו/או ביצוע העסקאות. כמו כן, הינך מסכים ומאשר שמקס תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עימך ו/או לצורך שיווק, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיהן ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או שימוש לא חוקי באפליקציה ו/או בכרטיסי האשראי.

33. כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל בעקבות שימושך באפליקציה, לרבות ביצוע העסקאות ו/או קבלת הכספים יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

הפסקת השימוש באפליקציה

34. מובהר, כי בכל עת ניתן להסיר את האפליקציה ממכשירך. כמו כן, תוכל לשוב ולהוריד ולהתקין את האפליקציה במכשירך בכל עת.

35. מקס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים הניתנים באמצעות האפליקציה, או חלקים מהם (לרבות ביצוע העסקאות באמצעות האפליקציה), בהודעה מוקדמת של 14 יום אליך (למעט במקרים חריגים בהם ההפסקה נובעת מהצורך להגן עליך ו/או על מקס, שאז מקס תהיה רשאית להפסיק את השירותים לאלתר).

שירות לקוחות

36. בכל מקרה של בעיה ו/או תקלה ניתן לפנות אל מקס כמפורט להלן:

36.1. תקלות בביצוע העסקאות ותקלות ובעיות טכניות באפליקציה – ניתן לפנות למקס ב 03-6178888 בין הימים א'-ה' בשעות 9:00-18:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 9:00-13:00. ימי ושעות הפעילות עשויים להשתנות מעת לעת. 

36.2. הודעות על אובדן מכשיר ו/או גניבה – לחסימת חשבון ניתן לפנות לתמיכה טכנית במקס בטלפון 1-700-70-32-32 (א-ה בשעות 08:30-22:00 וביום ו בשעות 08:30-13:00)

שונות

37. כל הרישומים בספרי מקס ובמערכותיה ייחשבו נכונים וישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תכנם. העתק מהרישומים הנ"ל או מכל קטע של הרישומים הנ"ל או מהדף האחרון של הרישומים הנ"ל, שיאושר על-ידי מקס, לפי העניין, על ההעתק של הרישומים או של הקטע או של הדף האמורים, או במסמך נפרד, ישמש הוכחה לכאורה לקיומם של הרישומים הנ"ל, וראיה קבילה לנכונות כל הפרטים הנקובים בהעתק האמור.

38. . השימוש באפליקציה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיך וחובותיך על פי הסכם זה, ללא קבלת הסכמתה של מקס לכך מראש ובכתב. מקס תהיה רשאית להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

39. השימוש באפליקציה כפוף לדין הישראלי בלבד, ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו (ישראל), ולא לסמכותו של כל בית משפט אחר.

40. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של מקס להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה, באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

*לידיעתך, הכספים יועברו לחשבון המוטב תוך 3 ימים מיום אישור ההעברה על ידו. הסכום יחויב מכרטיס האשראי שלך ביום החיוב החודשי.

​​