סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי שימוש בשירות העברת ובקשת כספים | max מבית לאומי קארד

תנאי שימוש בשירות העברת ובקשת כספים

 

תנאי שימוש בשירות העברת ובקשת כספים​

השירות המוצע לך, מחזיק בכרטיס max, באפליקציית max, הינו, בכפוף לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של max, לרבות, אך לא רק, התחייבויותיך בעת השימוש בשירות, ותנאי השימוש המפורטים להלן. אנא הקפד לעיין בהם. השימוש בשירות זה בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ולתנאי השימוש המפורטים להלן.

השירות פותח ומתופעל על ידי חברת ("ZooZ Mobile Ltd. ("ZOOZ

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם בינך לבין max בע"מ ו-max פיקדונות בע"מ (להלן ביחד: "max") ו-ZOOZ ביחס לשימושך בשירות לצורך העברת כספים לאדם אחר ובקשת כספים מאדם אחר, באמצעות אפליקציית max.

כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות תנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת. על שינויים מהותיים תינתן הודעה מתאימה באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת על פי דין. מומלץ בכל מקרה לעיין בתנאי השימוש מעת לעת ובטרם העברות כספים באמצעות האפליקציה.

בעת השימוש באפליקציה לצורך העברת כספים ובקשת כספים מאדם אחר, אתה מסכים לכך ששימושך באפליקציה יהיה כפוף לתנאי השימוש האלה.

לתשומת ליבך – מרגע שאישרת העברת כספים באמצעות האפליקציה לא ניתן יהיה לבטל את הפעולה.

הגדרות

בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם:

"האפליקציה" – אפליקציית max למכשירים (כהגדרתם להלן). ניתן להוריד ולהתקין את האפליקציה ללא עלות דרך חנות האפליקציות של (Apple (AppStore ו/או (Google (Google Play ו/או כל חנות אחרת אשר תאפשר את הורדת האפליקציה בעתיד.

"המכשיר" - מכשיר נייד של חברת Apple או מכשיר המבוסס מערכת Android, או כל מכשיר "חכם" אחר, אשר ניתן להתקין בו את האפליקציה.

"מעביר" – לקוח, אשר התקין את האפליקציה במכשירו ואשר מעביר כספים באמצעותה לנעבר, תוך חיוב חשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר.

"נעבר" – לקוח, אשר המעביר מעביר אל חשבון הבנק שלו ו/או כרטיס האשראי שלו ו/או לכל אמצעי תשלום אחר שלו, כספים באמצעות האפליקציה.

"העסקה" –העברת כספים בין מעביר לנעבר באמצעות האפליקציה.

מי יכול להשתמש באפליקציה לצורך קבלת והעברות כספים

1. הינך זכאי להשתמש באפליקציה לצורך קבלת והעברות כספים במידה והינך עונה על התנאים הבאים:

1.1. הינך מעל גיל 18.

1.2. אם הינך המעביר – האפליקציה מותקנת במכשירך.

1.3. השימוש הינו לצרכי העברת כספים בין כרטיסי אשראי או לחשבון בנק או כל אמצעי תשלום אחר עליו תודיע max מעת לעת.

בקשות כספים והעברות כספים באמצעות האפליקציה

2. max ו-ZOOZ פועלות בהתאם להנחיות והוראות המעביר (או הנעבר, במקרה של בקשת כספים) ובאישור הנעבר (או המעביר, במקרה של בקשת כספים) לצורך ביצוע התשלומים והעברות הכספים.

3. לאחר אישור העברת הכספים, לא תוכל לבטל את הפעולה. אנא בדוק היטב בטרם ביצוע הפעולה (או שליחת בקשת הכספים), כי פרטי אמצעי התשלום שלך ופרטי הנעבר (או המעביר, לפי העניין) מדויקים ומלאים.

4. הינך נדרש לוודא, בטרם ביצוע התשלומים והעברת הכספים, כי לכרטיסך ו/או לחשבונך מסגרת אשראי מתאימה לצורך ביצוע העסקה ו/או כי מצויים בכרטיסך ו/או בחשבונך הסכומים הדרושים לשם ביצועה. ידוע לך, כי במידה ולא יהיו בכרטיסך ו/או בחשבונך סכומים מספקים או מסגרת אשראי מתאימה לצורך ביצוע העסקה, לא תבוצע העסקה ואם כבר בוצעה, תהיינה max ו-ZOOZ רשאיות לבטל את העסקה ולחייב את הנעבר בסכום העסקה.

5. בהעברת כספים באמצעות האפליקציה, הינך נותן את הסכמתך ל-max (באמצעות ZOOZ) לחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום העסקה.

6. ניתן לפרוס את העסקה לעד- 6 תשלומים ללא ריבית. מובהר, כי הנעבר יזוכה בכל סכום העסקה גם אם פרסת את העסקה לתשלומים.

7. מובהר, כי במידה והנעבר (או המעביר, אם נשלחה לו בקשת כספים) לא אישר את ביצוע התשלום והעברת הכספים בתוך 72 שעות ממועד ביצוע העסקה (או בתוך פרק זמן אחר כפי שייקבע על ידי max וZOOZ), תבוטל העסקה וסכום התשלום לא ייגבה.

8. בקבלתך (כנעבר) את התשלומים הינך מבקש מ-max (באמצעות ZOOZ) כי תעביר את סכום העסקה אליך, באמצעות כרטיס האשראי שלזכותו ביקשת לזקוף את ההעברה, או לחשבונך, או לכל אמצעי תשלום אחר שיתאפשר על ידי max או ZOOZ. מובהר ומודגש כי במקרה בו תתקבל על ידיך הודעה על כך שתשלום נשלח אליך, אולם לא תאשר את ההעברה, לא תוכל להתבצע אליך העברה ובמקרה כאמור לא תהיה לך כל תביעה בנוגע לכספים אלה אלא אם כן ועד שתאשר את קבלת את התשלום ו/או הכספים.

9. ככל שהועברו אליך תשלומים ו/או כספים בטעות, תהיה חברת max רשאית לחייב את כרטיסך ו/או כל אמצעי תשלום אחר שלך בסכומים הנ"ל.

10. אתה מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי באמצעות האפליקציה והעברת הכספים והתשלומים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באפליקציה ואפשרות בקשת או העברת הכספים והתשלומים לצורך רכישה ו/או מכירה של אלכוהול ו/או סמים מסוכנים ו/או תרופות ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי max ו-ZOOZ.

כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באפליקציה שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של max ו/או ZOOZ ו/או של כל גורם שהוא.

11. מגבלות על בקשות והעברות הכספים באמצעות האפליקציה

בקשות והעברת הכספים באמצעות האפליקציה יוגבלו כדלקמן:

11.1.1. העברה של עד 2,500 ₪ בכל העברת כספים בודדת בין מעביר לנעבר.

11.1.2. העברה או קבלה של עד 4,000 ₪ בחודש למעביר או נעבר, לפי העניין.

11.1.3. עד 100 העברות כספים בחודש נתון על ידי מעביר או עד 100 קבלות כספים בחודש נתון על ידי נעבר.

11.1.4. שליחת עד 3 בקשות כספים ביום, ועד 10 בקשות כספים בחודש נתון.

11.1.5. בקשת כספים אחת יכול שתשלח לעד 50 מעבירים.

11.1.6. לא יתאפשר ביצוע עסקאות בין כרטיסים שלא הונפקו על ידי חברת כרטיסי אשראי ישראלית של המעביר ו/או הנעבר.

11.1.7. לא תתאפשר העברת כספים (או בקשת כספים) ממעביר לעצמו.

מובהר, כי המגבלות הנ"ל יכול וישתנו ו/או יתווספו מגבלות נוספות על פי דרישת max.

12. אמצעי התשלום

ביצוע העסקאות יתאפשר באמצעי התשלום הבאים:

12.1. העברת הכספים תתאפשר מכרטיסי האשראי של max בלבד.

12.2. קבלת הכספים תתאפשר לכרטיס האשראי או לחשבון הבנק בו בחרת, בלבד.

12.3. בין כרטיס אשראי של המעביר לחשבון בנק של הנעבר.

12.4. בכל אמצעי תשלום אחר, כפי שייקבע על ידי max ו-ZOOZ.

13. מועדי חיוב

החיוב בגין ביצוע עסקות (עסקות תשלומים או העברה) בין כרטיסי אשראי של המעביר ושל הנעבר, יתבצע במועד שבו יאשר הנעבר את ביצוע העסקה ובתנאי שהעסקה עמדה במגבלות המפורטות בסעיף ‎11 לעיל.

14. סעדים

14.1. max ו-ZOOZ תהיינה רשאיות בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן מידע לא מדויק או שגוי שמסרת להן, להזהיר באופן מיידי את קהל לקוחותיהן נגד פעולותיך, להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או את הכספים שתעביר, להגביל מקורות כספיים ותשלומים, להגביל את גישתך לאפליקציה (לרבות וללא הגבלה, ליכולת לבצע עסקאות) ולסרב לספק לך את שירותיהן בקרות המקרים הבאים:

14.1.1. אם תפר את הוראות תנאי שימוש אלה.

14.1.2. אם אין הן מסוגלות לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.

14.1.3. אם הן סבורות שביצוע העסקאות על ידיך ו/או קבלת התשלומים ו/או הכספים על ידיך מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.

14.1.4. אם הן סבורות שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

14.1.5. אם מנפיק כרטיס האשראי שלך סבור, כי השימוש שלך באפליקציה מהווה ניצול לרעה של אמצעי התשלום של מי מהם.

14.2. חברת max שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות אם לא ניתן לגבות את הכספים ממקור אמצעי התשלום שלך (למשל, במקרה והזנת מספר חשבון בנק או מספר כרטיס אשראי לא נכונים), או אם הם לא נגבו או אושרו כך.

14.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה חברת max רשאית להחזיק את הכספים אצלה ולא להעבירם לנעבר בגין עסקאות חשודות ו/או שקיים חשש סביר שהן מהוות שימוש לרעה באפליקציה, או בגין עסקאות המבוצעות בהיקפים גדולים ו/או בהיקפים אשר אינם אופייניים לך, זאת במטרה להבטיח את אמינות הכספים הללו.

15. מובהר, כי חברת max תהיה רשאית בכל עת לגבות עמלה בגין ביצוע העברה ו/או קבלת הכספים והכל בכפוף לשיקול דעתה ועל פי כל דין.

סיכונים

16. האפליקציה מעצם היותה מבוססת על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופה לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (ווירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), פריצה על ידי גורמים עוינים, התחזות לאפליקציה והונאות מקוונות אחרות.

17. max ו-ZOOZ משקיעות מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או מוצג במערכות ובכלל זאת שיבוש בביצוע העסקאות ו/או בקבלת התשלומים ו/או הכספים, פעולות לא מורשות באפליקציה, שיבושים בפעולת האפליקציה ו/או בזמני התגובה שלה, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של עסקאות, חוסר זמינות של האפליקציה או איזה משירותיה וכיוצ"ב.

18. כדי להקטין את הסיכון עליך להקפיד על אבטחת מידע. כמו כן עליך להודיע מיד ל-max ו-ZOOZ על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה באפליקציה בשמך, בין כמעביר ובין כנעבר.

19. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות מי מן הצדדים על פי דין.

סימני מסחר

20. כל הסימנים, המוצרים והשירותים המתוארים בשירות זה הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של max ו/או של ZOOZ ו/או שהן בעלי הרישיון בסימנים אלה. הנך מתחייב שלא להעתיק את סימני המסחר ו/או לעשות בהם כל שימוש, במלואם ו/או בחלקם, ללא קבלת אישורן של max ו-ZOOZ לכך מראש ובכתב.

אחריות ושיפוי

21. max ו-ZOOZ לא תהיינה אחראיות בגין נזק ו/או אובדן שייגרם לך כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש הללו, וזאת בכפוף לכל דין.

22. ביצוע העסקאות מותנה בהקשת סיסמא על ידיך. הינך מתחייב לפעול בהקשר זה בהתאם להנחיותיהן של max ושל ZOOZ, לרבות החלפת הסיסמא, בתדירות שיורו לי עליה max ו-ZOOZ (לפחות), בסיסמא חדשה, אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר.

23. אתה מתחייב לשפות את max ואת ZOOZ בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למי מהן בשל כל דרישה ו/או תביעה (לרבות שכר טרחת עורכי דינן), בקשר ו/או עקב הפרה שלך של הסכם זה או הפרה שלך של החוק או של זכויותיו של כל צד ג' שהוא בהקשר לשימוש שעשית באפליקציה לצורך ביצוע התשלום ו/או העברת הכספים ו/או קבלתם.

24. חברת max לא תהא אחראית כאמור, ולא תישא בהוצאות שייגרמו לך, או בנזקים שייגרמו לך, או למכשירך כתוצאה מהורדתה והתקנתה של האפליקציה.

25. max ו-ZOOZ תהיינה פטורות מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין:

25.1. כתוצאה ממידע לא נכון ו/או לא מדויק ו/או שגוי, אשר יימסר או נמסר על ידיך בעת ההורדה והתקנת האפליקציה ו/או בעת השימוש בה.

25.2. כתוצאה מנסיבות שעליהן אין ל-max ו/או ZOOZ שליטה, או כתוצאה משביתה, הפרעה מאורגנת, עיצומים או אירועים כיוצא באלה של עובדיהן ו/או של עובדי הבנק בו מתנהל חשבונך, או כתוצאה מהשבתת מגן באחד או יותר מסניפי max, הבנקים או משרדיהם.

אין באמור כדי לגרוע מאחריות כל צד על פי כל דין.

26. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, max ו-ZOOZ תהיינה פטורות מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה ובלבד שהשיבוש או התקלה כאמור אינם בשליטת max ו-ZOOZ והן נקטו מאמץ סביר למנוע אותם:

26.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או בתפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין ב-max, בין אצל ZOOZ ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

26.2. כתוצאה משימוש max ו-ZOOZ באופן סביר באמצעי תקשורת שונים כגון דואר, טלפון, טלקס, פקסימיליה, תקשורת בין מחשבים או כל שיטת תקשורת או הובלה אחרות, בין פרטיים ובין ציבוריים, וכתוצאה מכל אובדן, עיכוב, אי הבנה, השחתה או קלקול, בשל שימוש כאמור או בשל חוסר אפשרות לעשות שימוש באמצעים כנ"ל.

26.3. תפקוד לקוי של מכשירך ושל כל תוכנה ו/או חומרה המצויות אצלך.

26.4. חשיפה וגילוי מידע עליך לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באפליקציה.

27. מובהר, כי max ו-ZOOZ אינן אחראיות למוצרים ו/או השירותים המשולמים ו/או נרכשים באמצעות האפליקציה וכן, כי אין ביכולתן של להבטיח שקונה או מוכר אכן ישלימו את העסקה.

28. במקרה שתהיה לך מחלוקת עם לקוח אחר, הינך פוטר את max ואת ZOOZ מכל טענה, דרישה, תביעה או פיצוי מכל סוג שהוא שעשוי לעלות כתוצאה ממחלוקת כאמור ו/או הקשור לה בכל דרך שהיא.

29. מובהר, כי בכל מקרה תוגבל אחריותן של max ושל ZOOZ לנזקים ישירים בלבד והיא לא תחול ביחס לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, לרבות אובדן נתונים ו/או רווח ו/או אובדן הכנסות ו/או פגיעה במוניטין.

מדיניות פרטיות

30. max ו-ZOOZ מכבדות את פרטיות הלקוחות ורואות חשיבות רבה בשמירה עליה. max ו-ZOOZ עושות לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידי הלקוחות ונוקטות באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיות הלקוחות.

לצפייה במדיניות הפרטיות של max ו-ZOOZ בקשר עם השימוש באפליקציה לחץ כאן.

מאגרי מידע

31. כל הנתונים שיימסרו על ידיך ו/או במידע המתקבל עם ועקב השימוש באפליקציה, לרבות בעת ביצוע העסקאות ו/או בקשת הכספים ו/או קבלת הכספים (להלן: "המידע") נמסרים מרצונך ובהסכמתך בלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והינך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי מידע, לרבות מאגרי מידע ממוכנים אצל max ו/או אצל גופים מטעמה.

32. ידוע לך והינך מסכים לכך ש-max ו/או ZOOZ תעשנה שימוש במידע לצורך קבלת החלטות בקשר עם האפליקציה ו/או ביצוע העסקאות. כמו כן, הינך מסכים ומאשר שmax ו/או ZOOZ תשתמשנה במידע לצורך יצירת קשר עימך ו/או לצורך שיווק, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיהן ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או שימוש לא חוקי באפליקציה ו/או בכרטיסי האשראי.

33. כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל בעקבות שימושך באפליקציה, לרבות ביצוע העסקאות ו/או קבלת הכספים יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

הפסקת השימוש באפליקציה

34. מובהר, כי בכל עת ניתן להסיר את האפליקציה ממכשירך. כמו כן, תוכל לשוב ולהוריד ולהתקין את האפליקציה במכשירך בכל עת.

35. max ו-ZOOZ שומרות לעצמן את הזכות להפסיק, לשנות, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים הניתנים באמצעות האפליקציה, או חלקים מהם (לרבות ביצוע העסקאות באמצעות האפליקציה), בהודעה מוקדמת של 14 יום אליך (למעט במקרים חריגים בהם ההפסקה נובעת מהצורך להגן עליך ו/או על ZOOZ ו/או על max, שאז max ו-ZOOZ תהיינה רשאיות להפסיק את השירותים לאלתר).

שירות לקוחות

36. בכל מקרה של בעיה ו/או תקלה ניתן לפנות אל max ואל ZOOZ כמפורט להלן:

36.1. תקלות בביצוע העסקאות ותקלות ובעיות טכניות באפליקציה – ניתן לפנות לmax ב 03-6178888 בין הימים א'-ה' בשעות 9:00-18:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 9:00-13:00. ימי ושעות הפעילות עשויים להשתנות מעת לעת.

35.2. הודעות על אובדן מכשיר ו/או גניבה – לחסימת חשבון ניתן לפנות לתמיכה טכנית בmax בטלפון 1-700-70-32-32 (א-ה בשעות 08:30-22:00 וביום ו בשעות 08:30-13:00)

שונות

37. כל הרישומים בספרי max ו/או ZOOZ ובמערכותיהן ייחשבו נכונים וישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תכנם. העתק מהרישומים הנ"ל או מכל קטע של הרישומים הנ"ל או מהדף האחרון של הרישומים הנ"ל, שיאושר על-ידי max ו/או ZOOZ, לפי העניין, על ההעתק של הרישומים או של הקטע או של הדף האמורים, או במסמך נפרד, ישמש הוכחה לכאורה לקיומם של הרישומים הנ"ל, וראיה קבילה לנכונות כל הפרטים הנקובים בהעתק האמור.

38. השימוש באפליקציה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיך וחובותיך על פי הסכם זה, ללא קבלת הסכמתן של max ו-ZOOZ לכך מראש ובכתב. max ו-ZOOZ תהיינה רשאיות להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיהן ו/או חובותיהן על פי הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

39. השימוש באפליקציה כפוף לדין הישראלי בלבד, ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו (ישראל), ולא לסמכותו של כל בית משפט אחר.

40. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתן של max ושל ZOOZ להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה, באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.


​​