סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית max ברשת סיכום רבעון ראשון 2011 | max

מן העיתונות

סיכום רבעון ראשון 2011

נמשכת הצמיחה של max בכל הפרמטרים:

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2011 הסתכם ב-40 מיליון שקלים לעומת 34 מיליון שקלים
ברבעון ראשון, 2010- גידול של כ- 18%
הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון של 2011 ב- 222 מיליון שקלים, לעומת 207 מליון שקלים
בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-% 7.
מספר הכרטיסים הסתכם ב- 1.951 מיליון - גידול של 44 אלף כרטיסים ביחס לסוף שנת 2010.
מספר הכרטיסים החוץ בנקאיים הסתכם ב- 648 אלף - גידול של 25 אלף כרטיסים ביחס לסוף שנת 2010.
תיק האשראי הצרכני הסתכם ב- 1.332מיליארד שקלים - גידול של כ- 3% ביחס לסוף שנת 2010.

מנכ"ל max, גב' תמר יסעור:
"הרבעון הראשון מצביע על המשך השיפור בפרמטרים העסקיים ועל עוצמת המותג, שיתופי הפעולה והנוכחות הגבוהה
של max בשוק. עם זאת, אני סבורה כי מלוא ההשפעה של הפחתת גובה העמלה הצולבת עדיין לא באה לידי
ביטוי בתקופת הדוח ומעריכה כי השפעתה השלילית על הרווח תגיע לכדי ביטוי ברבעונים הבאים."

נתונים נוספים העולים מהדוחות:

 • מספר הכרטיסים התקפים של החברה הסתכם ב- 31.03.2011 ב- 1.951 מליון כרטיסים, לעומת 1.907 מיליון
  כרטיסים ב- 31.12.2010, ו- 1.794 מיליון כרטיסים ב-31.03.2010 גידול של כ- 2% וכ- 9% בהתאמה.

 • מספר כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים הסתכם ב- 31.03.2011 ב- 648 אלף, לעומת 623 אלף ב- 31.12.2010,
  ו- 554 אלף ב- 31.03.2010, גידול של כ- 4% וכ- 17% בהתאמה.

 • מחזור ההנפקה (מחזור עסקאות בגין כרטיסי אשראי במהלך התקופה ללא משיכות מזומנים ובניכוי ביטולי עסקאות)
  הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2011 בכ- 11.973 מיליארד שקלים, לעומת כ- 11.397 מיליארד שקלים ברבעון
  הראשון של שנת 2010, גידול של כ- 5%.

 • מחזור ההנפקה של כרטיסים חוץ בנקאיים הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2011 ב- 3.015 מיליארד שקלים,
  לעומת 2.677 מיליארד שקלים ברבעון הראשון של שנת 2010, גידול של כ- 13%.

 • תיק האשראי העסקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2011 בכ- 210 מיליון שקלים, לעומת כ- 227 מליון שקלים
  בסוף שנת 2010 - קיטון של כ- 7%.

 • סך המאזן של max הסתכם ב- 31.03.2011 בכ- 7.725 מיליארד שקלים, לעומת כ- 7.926 מיליארד
  שקלים ב-31.12.2010, וכ- 7.544 מיליארד שקלים ב-31.03.2010, קיטון של כ- 3% וגידול של כ- 2% בהתאמה.

 • ההון של החברה הסתכם ב- 31.03.2011 ב- 955 מיליון שקלים, לעומת 982 מיליון שקלים ב- 31.12.2010
  ו- 868 מיליון ב- 31.03.2010, קיטון של כ- 3% וגידול של כ- 10% בהתאמה.

 • יתרת ההון הינה בניכוי 67 מיליון שקלים, בעקבות היישום לראשונה של הוראת המפקח על הבנקים בנושא
  "המדידה והגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי".

חזרה לעמוד הודעות לעיתונות

 • שתפו