סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית אודות max הדירקטוריון וועדותיו | max

הדירקטוריון וועדותיו

דירקטוריון החברה מורכב מ-8 דירקטורים. כאשר יו"ר הדירקטוריון הינו מר ירון בלוך. 

הדירקטוריון פועל, בין היתר, באמצעות ועדות הדירקטוריון, כמפורט מטה, וזאת בנושאים המותרים  עפ"י דין. 

ועדות הדירקטוריון מורכבות מדירקטורים בלבד. בכל ועדה חברים לפחות 3 חברים. הרכב הוועדות ותפקידן נקבעות על ידי הדירקטוריון, בכפוף לדין הרלוונטי.

לפרטים נוספים בדבר דירקטוריון החברה ראה פרק ממשל תאגידי בדוח הכספי


ועדת ביקורת

עיקר תפקידי ועדת הביקורת: טיפול בדוחות הביקורת הפנימיים (המבקר הפנימי) והחיצוניים (רו"ח מבקר, המפקח על הבנקים וכד'), פיקוח על המבקר הפנימי של החברה ועל עבודת רואה החשבון המבקר ובחינת הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים של החברה. 

בנוסף, הוועדה מכהנת גם כוועדת עסקאות עם אנשים קשורים, בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 312.


הרכב הוועדה

בהתאם להוראות הדין הרלוונטי, יו"ר הוועדה ורוב חבריה יהיו דירקטורים חיצוניים (להלן: דח"צ). 

שלושת הדירקטורים החיצוניים החברים בדירקטוריון החברה חברים בוועדה זו. 

הוועדה מונה 4 חברים:  יו"ר - מר דן ללוז - דח"צ, מר פרץ גוזה - דח"צ, גב' ענת לוין - דח"צ ומר תומר יעקב.


ועדת ניהול סיכונים

ככלל, ועדת ניהול סיכונים אמונה על ההיערכות הארגונית של החברה לניהול ובקרה על החשיפה הכוללת לסיכונים השונים ובחינת כלים איכותיים לניהולם. 

עיקר תפקידי הוועדה הם: לדון ולגבש המלצות עבור הדירקטוריון בנוגע לתהליך הערכת נאותות הלימות ההון (מסמך ה-ICAAP), מסמכי הסיכונים הרבעוניים של החברה, תחום בקרת האשראי ותרחישי הקיצון בתחומי הסיכון של החברה. 

הוועדה יושבת גם כוועדה לאחריות תאגידית. 


הרכב הוועדה
הוועדה מורכבת מ-5 חברים: יו"ר – גב' ענת לוין - דח"צ, מר דן ללוז - דח"צ, מר ירון בלוך, Mr. Daniel Zilberman ו-Mr. Ajay Mookerjee


ועדת תגמול

עיקר תפקידה של ועדת התגמול הוא לאשר ולהמליץ בפני הדירקטוריון על מדיניות התגמול ונהלי התגמול לעובדים ולמנהלים. 


הרכב הוועדה

הוועדה מורכבת מ-3 חברים: יו"ר - מר דן ללוז - דח"צ, מר פרץ גוזה - דח"צ ומר תומר יעקב.


הוועדה לענייני טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית

תפקידי הוועדה הם, בין היתר, להוות מסגרת לניהול סיכונים טכנולוגיים, לרבות סיכוני אבטחת מידע וסייבר וסיכוני חדשנות. זאת נוסף על דיון והמלצה בפני הדירקטוריון בדבר אסטרטגיה ומדיניות טכנולוגיית המידע ותקציב ההשקעות של החברה. 

הרכב הוועדה

הוועדה מורכבת מ-5 חברים: יו"ר - מר ירון בלוך, מר פרץ גוזה - דח"צ, גב' ענת לוין –דח"צ, Mr. Max Fowinkel ו-Mr. Ajay Mookerjeeהנתונים מעודכנים ליום 03.03.2019


חזרה לעמוד אודות max

  • שתפו