סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית כרטיסים תקנון כרטיס ההטבות "תמורה פלוס"

תקנון כרטיס ההטבות "תמורה פלוס"

ארגון המורים

1. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת: 

"אתר" או "אפליקציה" - אתר ו/או אפליקציית mygift של מקס המאפשרת את קבלת כרטיס ההטבות והשימוש בו, בין על-ידי "המרת" הכרטיס הפיזי לכרטיס דיגיטלי, ובין על-ידי קבלת כרטיס דיגיטלי. השימוש באפליקציה/אתר (לרבות טעינת כרטיס ההטבות) הנו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש באפליקציה, כפי שיהיו מעת לעת.

"בן משפחה" – בן/בת זוג וילד/ה של הלקוח.

"כרטיס האשראי" – כרטיס המשוייך למועדון "תמורה", שהינו כרטיס תקף ותקין המונפק על ידי מקס. כל לקוח מקס שזכאי לכרטיס אשראי, זכאי לכרטיס אחד המשוייך למועדון "תמורה", בלבד.

"כרטיס ההטבות" – כרטיס נטען רב פעמי הניתן לחברי המועדון המחזיקים בכרטיס האשראי ולבני משפחותיהם, בכפוף להוראות תקנון זה.

"לקוח" – מחזיק כרטיס האשראי, כהגדרתו לעיל, וחבר המועדון

"מועדון תמורה" – מועדון המשויך לכרטיס האשראי, אליו רשאים להצטרף חברי ארגון המורים בלבד.

"מקס" - חברת מקס איט פיננסים בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או מי שיבוא במקומה.

"עסקה" – פעולה בכרטיס האשראי, שאינה תשלום דמי חבר או גביית עמלות וריביות, או פעולה בכרטיס ההטבות.

"תקנון" - תקנון זה.

2. כרטיס ההטבות

2.1. הלקוח ובני משפחתו יהיו רשאים להזמין את כרטיס ההטבות, כהגדרתו לעיל, באמצעות המוקד הטלפוני ו/או אתר האינטרנט. הזכאות לכרטיס ההטבות מוגבלת לכרטיס אחד לתעודת זהות.

2.2. כרטיס ההטבות מקנה הנחה בעת טעינת הכרטיס באמצעות האתר ו/או האפליקציה, ומאפשר רכישה במגוון בתי עסק באמצעות הסכום הטעון בכרטיס ההטבות והכל בכפוף להוראות תקנון זה. למען הסר ספק, מובהר כי ההנחה בעת טעינת הכרטיס תשתקף בחיוב הלקוח בכרטיס האשראי ולא כהנחה במחיר המבוקש בבית העסק.

2.3. רשימת בתי העסק למימוש כרטיס ההטבות מפורטת באתר ועשויה להשתנות מעת לעת.

2.4. טעינת כרטיס ההטבות תתאפשר רק באמצעות כרטיס האשראי של הלקוח, כהגדרתו לעיל, עד לסכום מקסימלי של 3,000 ₪ בחודש. מובהר כי סך היתרה המקסימלית בכרטיס לא תעלה בכל רגע נתון על 6,000 ₪.

2.5. טעינת כרטיס ההטבות היא פעולה מידית, המחויבת בעת ביצוע הטעינה מכרטיס האשראי של הלקוח. לאחר ביצוע טעינת לא תתאפשר פריקת הכרטיס וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי מקס בעניין זה.

2.6. כרטיס ההטבות מקנה הנחה בכל חודש במגוון הרשתות כמפורט להלן:

2.6.1. לקוחות המועדון יוכלו ליהנות מהנחה של 30% בעת טעינת הכרטיס בסכום של עד 500 ₪ בחודש והנחה נוספת של 20% בטעינת הכרטיס ביתרה החודשית עד 2500 ₪;

2.6.2. בני המשפחה של לקוחות המועדון יוכלו ליהנות מהנחה חודשית קבועה של 20% בעד טעינת הכרטיס בסכום המקסימלי, עד 3000 ₪ בחודש.

2.7. כרטיס ההטבות מהווה כרטיס חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו- 1986 ותוקפו 5 שנים ממועד ההנפקה, כפי שמוטבע על גבי כרטיס ההטבות. חידוש כרטיס ההטבות יתאפשר בכפוף לתוקפו של תקנון זה והוראותיו בלבד.

3. שירות לקוחות

3.1. מוקד שירות הלקוחות בנושאים הקשורים בכרטיס האשראי או בכרטיס ההטבות זמין בטלפון 03-617-8888. שירות הלקוחות יהיה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

3.2. מקס תהיה רשאית בכל עת לשנות את ימי פעילות המוקד ואת שעות פעילותו, לפי כל דין.

4. תוקף התקנון

4.1. מקס תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, ולמתן הודעה מוקדמת, להודיע על חידוש תקנון זה לתקופות נוספות, או על שינויים בו, או על הפסקתו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.2. לאחר תום תוקפו של תקנון זה לא ניתן יהיה להמשיך לעשות שימוש בכרטיס ההטבות. יחד עם זאת, יהיה הלקוחות רשאים לנצל את היתרה העומדת לרשותם בכרטיס ההטבות עד לתום תוקף הכרטיס המוטבע עליו. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה עוד לעשות שימוש ביתרה הצבורה בכרטיס ההטבות והיא תימחק באופן סופי ומוחלט וללקוחות לא תהיה כל זכות ו/או טענה בהקשר זה.

5. אחריות

5.1. הזמנת כרטיס ההטבות והשימוש בו תהא על אחריותו הבלעדית של הלקוח ו/או בן משפחתו. מקס ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל הקשור לטעינת הכרטיס והשימוש בו.

5.2. בכל מקרה בו יפר לקוח ו/או בן משפחתו את הוראות התקנון ו/או שיועלו חשדות לשימוש לרעה בכרטיס ההטבות ו/או פעולה בניגוד לתקנון זה, תהיה מקס רשאית לחסום את השימוש בכרטיס ההטבות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה, ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין חסימת כרטיס ההטבות בנסיבות דנן.

6. שונות

6.1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, משיקולי נוחות בלבד והוראות תקנון זה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

6.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.3. מקס וארגון המורים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יהיו רשאית לשנות את הוראות תקנון זה עקב אילוצים שאינם תלויים במקס או מכל סיבה אחרת. הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של מקס ובכפוף לכל דין. מובהר, כי פרסום השינוי באתר מקס יחשב כהודעה על פי סעיף זה.

6.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מקס וארגון המורים יהיו רשאים לבטל את ההטבות הניתנות בכרטיס התמורה לפי שיקול דעתן ובכפוף לכל דין.

6.5. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד, ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

6.6. תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק. בכל מחלוקת שעניינה הוראות תקנון זה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.