SKYM_A_X

הכרטיס שצובר נקודות הכי מהר
לחופשה הבאה שלכם

ממירים נקודות לטיסה בכל חברות התעופה כולל LOW COST, ולחופשות בארץ ובחו"ל

צוברים נקודות בכרטיס

צוברים נקודות בכרטיס

160 ₪ = 1 נקודה; בעסקאות מול מוסדות 320 ₪ = 1 נקודה

פטור מדמי כרטיס

פטור מדמי כרטיס

לא משלמים דמי כרטיס בשנה הראשונה

בלי אותיות קטנות

בלי אותיות קטנות

אין הגבלת תאריכים ומלאי ואין תשלום נוסף על מיסי נמל

מלאו את הפרטים והכרטיס בדרך:

אי עמידה בפירעון ההלוואה / האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה: max | הנפקת כרטיס SKYMAX כפופה לתנאי ההצטרפות, לאישור max ולתנאי הכרטיס וההטבות | צבירת נקודות תתבצע כנגד ביצוע 'עסקאות' כהגדרתן בתקנון SKYMAX | צבירת נקודות ומימושן במסגרת אתר SKYMAX בכפוף לתנאי השימוש באתר, בהתאם לתקנון SKYMAX ובאמצעות כרטיס SKYMAX בלבד  | השירות ניתן על ידי חברת סמארטאייר תל אביב בע"מ ובאחריותה הבלעדית | המוצרים / השירותים (לרבות מחיריהם טיבם, איכותם, איחורים/ביטולים או דחיית טיסות וכיו"ב) באחריותם הבלעדית של בתי העסק וחברת סמארטאייר תל אביב בע"מ, בלבד | max אינה צד לעסקאות המבוצעות באתר ואינה נושאת באחריות בגינן | max ו/או סמארטאייר תל אביב בע"מ רשאיות לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת || אין כפל מבצעים והנחות | יחס ההמרה כיום הוא 160 ₪ = 1 נקודת SKYMAX, אך מובהר כי max רשאית לשנות את יחס ההמרה ואת תנאי התקנון מעת לעת, כפי שיפורסם באתר SKYMAX | בעסקאות מול מוסדות המדינה, כמו הדואר וחברת חשמל יחס ההמרה הוא 320 ₪ = 1 נקודת SKYMAX (ללא הגבלה על גובה העסקאות) | פטור מדמי כרטיס לשנה הראשונה: פטור מלא מעמלת דמי הכרטיס למשך 12 חודשים ממועד הנפקת הכרטיס, וכל עוד הכרטיס משויך למועדון SKYMAX | הטבה אחת ללקוח (ברמת ת.ז.) | בתום תקופת ההטבה, ייגבו דמי כרטיס חודשיים בסך 19.90 ₪ או בסכום אחר, כפי שישתנה מעת לעת בהתאם לתעריפון העמלות של max.