Skip Navigation Links לאומי קארד לעסקים ראשי מידע וטפסים הסכם בית עסק | max מבית לאומי קארד

הסכם בית עסק

 

הסכם בית עסק הוא ההסכם המחייב כל בית עסק המקבל שירותי סליקה ב-max.
ההסכם מפרט את תנאי החוזה וההתקשרות של בית העסק עם max.

  • בהסכם בית עסק מפורטים התנאים המחייבים את max כסולק ובית העסק כנסלק.
  • מטרת ההסכם היא להבהיר ולפשט את מהות ההתקשרות בין בית העסק וחברת max.
  • קריאת ההסכם תקל על העבודה השוטפת ותמנע תקלות בלתי צפויות.
  • כמפורט בהסכם בית העסק, יש לעקוב אחר דפי הפירוט הנשלחים לבית העסק מדי חודש וכוללים עדכונים נוספים והערות.
  • חוברת ההנחיות והתפעול הינה חלק בלתי נפרד מהסכם בית העסק.

להסכם בית עסק