סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי שימוש באתר ניהול הזמנת גיפט קארד דיגיטלי של max | max מבית לאומי קארד

תנאי שימוש באתר ניהול הזמנת גיפט קארד דיגיטלי של max

כללי
• השירותים המוצעים לך באתר ניהול הזמנת גיפט קארד דיגיטלי של max, ניתנים לך בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ובכפוף לתנאים המפורטים להלן ולתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של max, כפי שיהיו מעת לעת, והזמינים באתר max בכתובת www.max.co.il (להלן, ביחד: "תנאי השימוש" ו"השירותים", בהתאמה).
• השירותים המוצעים למקבלי כרטיס/י הגיפט קארד הדיגיטלי/ים באפליקציית My Gift של max (להלן: "האפליקציה"), ניתנים בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתנאי השימוש של האפליקציה ובכפוף לתנאים וההגבלות לשימוש בכרטיס הגיפט קארד מבית max, כפי שיהיו מעת לעת והזמינים באפליקציה ובאתר max.
• אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש.
• חברת max שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" באתר.
• תנאי שימוש אלה מופנים אליך, אולם אם הינך פועל בשם ו/או עבור בית עסק מסוים תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד.
• מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
ייתכן ולאתרים מסוימים המופעלים על ידי max ו/או מי מטעמה ו/או בשיתוף עימה יהיו תנאי שימוש נוספים. במקרים אלה לא יהיה בתנאי השימוש האלה כדי לפגוע ו/או לגרוע מתנאי השימוש הספציפיים.

א. הגדרות
1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:
1.1. "האתר" – אתר האינטרנט של max ו/או כל אתר אחר המתופעל על ידי max ו/או עבורה לרבות אתר ניהול הזמנת גיפט קארד דיגיטלי.
1.2. "האפליקציה" – אפליקצית My Gift של max למכשירים תומכים, הניתנת להורדה מחנויות האפליקציות של Apple (AppStore) ו/או Google (Google Play) ו/או כל חנות אפליקציות אשר תאפשר להוריד את האפליקציה בעתיד ו/או אתר מותאם, באמצעותה יתקבלו כרטיס/י הגיפט קארד הדיגיטאלי/ם.
1.3. "כרטיס גיפט קארד דיגיטלי" - כרטיס נטען מבית max שנמסר וממומש באופן דיגיטלי באמצעות האתר ו/או האפליקציה.
1.4. "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת מידע, התומכים בשירות.

ב. השירותים
2. לצורך כניסה לאתר, לצורך ניהול הזמנתך, יהיה עליך להזדהות באמצעות מספר ההזמנה שקיבלת מ-max בעת ביצוע ההזמנה.
שים לב, לאחר ביצוע ההזמנה וקבלת אישור מחברת max על ביצועה, הזמנתך הנה סופית ובלתי ניתנת לשינוי/ביטול. לכל שאלה ו/או פניה ו/או בקשה לבצע שינוי כלשהו בפרטי הזמנתך, יש לפנות לשירות הלקוחות של max במס' 03-6177701 או בכתובת דוא"ל: GIFTCARD_BO@Leumi-Card.co.il.
3. לאחר הזדהותך, תידרש לאמת את זהותך באמצעות קוד אימות אשר יישלח למספר הטלפון הנייד שלך, כפי שמעודכן במערכות max.
4. באמצעות האתר, ולאחר השלמת ביצוע ההזמנה והתשלום בגינה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
4.1. לעצב את הברכה אשר תישלח בשמך למקבלי כרטיס/י הגיפט קארד הדיגיטלי/ים, בהתאם להזמנתך.
במעמד עיצוב הברכה, יש באפשרותך לדרוש קוד הפעלה שעל מקבלי הכרטיס/ים יהיה להקליד, על-מנת שיוכלו לעשות שימוש בכרטיס/י הגיפט קארד הדיגיטלי/ים שנשלחו להם.
הקוד נועד לאבטחה מוגברת והוא איננו חובה.
יהיה עליך להעביר את קוד ההפעלה אותו תקבל מ-max בעת ביצוע ההזמנה, למקבלי הכרטיס/ים באופן עצמאי.
שים לב! הנך נושא באחריות המלאה בגין פרטי מקבלי הכרטיס/ים שתמסור ל-max באמצעות האתר. על-ידי בקשת קוד הפעלה ממקבל/י הכרטיס/ים טרם השימוש בכרטיס/ים, תוכל להבטיח כי רק מקבלי הכרטיס/ים שברשותם הקוד יורשו להשתמש בכרטיס/ים באמצעות האפליקציה!
4.2. להגדיר את רשימת התפוצה (ביחס לכל חבילת כרטיסים בהתאם להזמנתך), להם תשלחנה הודעות SMS (מסרונים) עם הברכה שעיצבת.
את רשימת התפוצה יש לטעון באמצעות האתר ורק בהתאם לתבנית למילוי הזמינה באתר, ובהתאם להנחיות max.
לשם שליחת ההודעות הנ"ל תידרש להזין את מספרי הטלפון של הנמענים. באישורך את ההזמנה הינך מצהיר כי אין מניעה להעברת מספרי הטלפון ולמשלוח הודעות SMS (מסרונים) אליהם וכי תישא בכל האחריות הנובעת מהעברת המספרים ומשליחת הודעות כאמור.
4.3. לתזמן את מועד שליחת הודעות ה-SMS כאמור למקבלי הכרטיס/ים ולהתעדכן בסטטוס שליחתם.
ביחס לכרטיסים שטרם הופעלו על-ידי מקבל/י הכרטיס/ים, בלבד, תוכל לעדכן את מספר הטלפון למספר אחר. שים לב! לאחר הפעלת הכרטיס/ים, לא ניתן לשנות את פרטי מקבל/י הכרטיס/ים. גם ביחס לכרטיסים אלה, יחולו תנאי השימוש (כהגדרתם לעיל), ולרבות תוקף הכרטיסים, ממועד הנפקתם.
5. חברת max שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
6. ככל שהשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים לך על-ידי צד שלישי כלשהו, הצד השלישי יהיה האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על-ידיו.

ג. התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים
הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
7. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.
8. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש max לצורך אספקת השירותים.
9. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.
10. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
11. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים.
12. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של max.
13. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר.
14. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.
15. השירותים אותם מציעה חברת max מהווים קניינה הרוחני של max. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים , אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.
16. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.
17. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותים לצורך רכישה ו/או מכירה של אלכוהול ו/או סמים מסוכנים ו/או תרופות ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי max.
18. כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של max ו/או של כל גורם שהוא.
19. העלאה של כל תוכן פוגעני ו/או מפר לאתר.

ד. סעדים
20. חברת max תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או את הכרטיס/ים שתעביר, להגביל את גישתך לשירותים (לרבות באמצעות ביטול הזמנתך ו/או חסימת הכרטיס/ים) ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
20.1.1. אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.
20.1.2. אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.
20.1.3. אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.
20.1.4. אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

ה. אחריות וסיכונים
21. מובהר, כי מערכותיה של חברת max, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי max או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. חברת max משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
22. מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי max בהתאם להנחיות הלקוח ו/או הנחיותיו של מי שנחזה ללקוח, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של max. כמו-כן עליך להודיע מיד ל-max על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בכרטיסך ו/או בשמך. הינך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של max.
23. עוד מובהר, כי השירותים יתאפשרו באמצעות שליחת ו/או קבלת הודעות SMS (מסרונים). ידוע לך ואתה מסכים, כי חברת max תעביר לחברות הטלפון הסלולארית מידע הנדרש לצורך מתן השירותים, לרבות מספר הטלפון של מקבלי כרטיס/י הגיפט קארד הדיגיטלי/ים. הנך מאשר בזאת לחברה להעביר את המידע כאמור, מאשר ל-max ולחברת הטלפון הסלולארית לעשות שימוש במידע לצרכי השירות ומתן השירות, ומשחרר את max ואת חברת הטלפון הסלולארית מאחריות להפרת כל חובת סודיות בהן חבה מי מהן כלפיך, אם חייבת ו/או להפרת חובותיה של מי מהן כלפיך מכוח דיני הגנת הפרטיות, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אם קיימות, והכל בקשר עם האמור לעיל ומתן השירות.
על שליחת ו/או קבלת הודעות SMS כאמור לעיל, יחולו הסייגים הבאים:
23.1. השירות ניתן רק לטלפונים ניידים של חברות טלפון סלולאריות ישראליות, התומכים בקבלת הודעות SMS בעברית. השירות אינו ניתן במכשירים אשר אינם מאפשרים קבלת הודעות, כגון מכשירים "כשרים".
23.2. המידע מועבר באמצעות ספק שירות חיצוני וכן באמצעות חברות הטלפון הסלולאריות. השירות תלוי בפעילות התקינה של ספקי השירות וכן בפעילות התקינה של חברות הטלפון הסלולאריות, לרבות אזורי הכיסוי והקליטה שלהן, ובעומס על קווי הטלפון של חברות אלו. ידוע לך כי יתכן שלא תוכל לקבל את השירות כאשר תשהה (או מי שאליו תרצה להעביר את הכרטיס/ים ישהה) עם הטלפון הנייד מחוץ לישראל.
24. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, חברת max תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת max, וmax עשתה מאמץ סביר למנעם:
24.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
24.2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.
24.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מ-max באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.
24.4. מסירת פרטים לא נכונים ל-max, כגון פרטי מקבלי הכרטיס/ים, כאמור בסעיף ‎4.1 לעיל.
25. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת max לא תישא באחריות בגין הברכה אשר תנסח ו/או בגין שגיאות כלשהן בפרטי מקבלי הכרטיס/ים שתמסור ל-max, והנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את max בגין כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה בגין האמור.
26. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
27. שים לב! בעת השימוש תידרש לאמת את זהותך, לרבות באמצעות המכשיר הנייד שלך, אשר מספרו מעודכן במערכות max. אין לאפשר לאף אדם אחר מלבדך להשתמש במכשירך האישי ו/או באתר.
28. בכל מקרה של אבדן או גניבה של מכשירך או בכל מקרה בו קיים חשש לשימוש לרעה במכשיר, יש לפנות למוקד התמיכה של max (בטלפון שמספרו 03-6177701 או בכתובת דוא"ל: GIFTCARD_BO@Leumi-Card.co.il) לצורך חסימת השימוש בשירותים באמצעות המכשיר.
29. חברת max אינה אחראית לכל נזק, פגם, או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב השימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהן ("נזקים"). למרות האמור לעיל, חברת max לא תהיה פטורה מאחריות ככל שזו חלה עליה על-פי דין. ידוע לך, כי על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליך לבצע מפעם לפעם גיבויים, לרבות לפני הורדת ו/או שימוש באתר.

ו. גיל ואחריות כללית
30. הינך מצהיר כי הינך כשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בינך לבין max, הינך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינך מבצע בשירותים.

ז. שירות לקוחות
31. שירות הלקוחות של max פעיל בימים א'-ה', בין השעות: 8:30-16:00.
32. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל עת, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר באמצעים המפורטים להלן: בטלפון 03-6177701, או בכתובת דוא"ל: GIFTCARD_BO@Leumi-Card.co.il או באמצעות הגעה אישית למשרדי max בכתובת בן גוריון 11, בני ברק.

ח. סמכות שיפוט
33. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד.
34. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של חברת max להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

  • שתפו