Skip Navigation Links ניכיונות - דף הבית מי אנחנו והמוצרים מסלולים בהתאמה | max מבית לאומי קארד
מסלולי ניכיון בהתאמה אישית

מסלולים בהתאמה

 

נשמח להציע לך את המסלול המתאים ביותר לבית העסק שלך, מתוך מסלולי הזיכוי הקיימים כיום בmax ניכיונות.
לנוחיותך, מספר מסלולי ניכיון לדוגמא:

מסלול

יתרון המסלול

פירוט

דוגמה

זיכוי תוך ארבעה ימי עסקים תזרים מזומנים מיידי זיכוי עד ארבעה ימים מיום קליטת העסקות במערכות max ניכיונות יום ביצוע העסקה: 2.12

יום הזיכוי:
6.12
זיכוי פעם בשבוע מעקב שבועי אחר ההכנסות מכרטיסי אשראי ומינוף התזרים לתשלום עבור ספקים זיכוי פעם בשבוע בגין עסקות
השבוע הקודם
עסקות בין יום א'
ליום שבת - יזוכו ביום ד' בשבוע העוקב

זיכוי ב-2 וב-20 לחודש הקדמת זיכוי בגין עסקות רגילות ותשלומים
הפקדות בין ה- 1-15 לחודש
יזוכו ב- 20 של אותו חודשהפקדות בין ה-16 עד סוף החודש יזוכו ב-2 לחודש העוקב
יום ביצוע העסקה: 2.12
יום זיכוי:
20.12

יום ביצוע העסקה:24.12
יום זיכוי:
2.1
זיכוי ב-14
וב-28 לחודש
מסלול מותאם לצרכי תשלום מע"מ וסוף החודש הפקדות בין 11-24 לחודש -
זיכוי ב-28 לאותו החודש

הפקדות בין 25 לחודש זה ועד ה-10 לחודש העוקב-זיכוי ב-14 לחודש העוקב

יום ביצוע עסקה: 13.12
יום זיכוי: 28.12

יום ביצוע עסקה: 27.12
יום זיכוי: 14.1

זיכוי אחת לחודש ב-2 או ב-5 לחודש
זיכוי מהיר לעסקות תשלומים הפקדות שבוצעו בין
ה- 1-31 לחודש יזוכו ב-2 או ב-5 לחודש העוקב

יום ביצוע העסקה:
15.12
יום זיכוי: 2.1

דברי המחלקה המשפטית:

* זיכוי מתבצע רק בימי עסקים * במקרה ומועד הזיכוי הינו יום שאיננו יום עסקים, יידחה הזיכוי ליום העסקים הבא אחריו * הניכיון כרוך בתשלום * בכפוף לתנאי הסכם הניכיון * אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.