Skip Navigation Links לאומי קארד לעסקים ראשי מידע וטפסים הצטרפות לשירות "SMS עסקי חכם" | max מבית לאומי קארד

תנאי הצטרפות לקבלת שירותי SMS (הודעות טקסט)

 

הואיל ואני מעוניין/ת ש-max בע"מ (להלן - "max") תספק לי שירות הודעות SMS באמצעות הטלפון הנייד, אשר באמצעותו אקבל דו"חות זיכויים, כמפורט להלן, הנני מסכימ/ה בזה כי על השירות הנ"ל, יחולו התנאים וההוראות כדלקמן:

כללי
1. תנאי ההצטרפות שלעיל מוסיפים על התנאים הכללים המצויים בהסכם בית העסק שנחתם ביני לבין max, ובשום מקרה לא יפורש דבר מן האמור בהסכם זה כאילו הוא בא לגרוע מן האמור בהסכם בית העסק.

השירות

2. חברת max מציעה שירות שליחת הודעות SMS באמצעות הטלפון הנייד לבתי העסק אשר חתמו עימה על הסכם בית עסק לסליקת כרטיסי אשראי (להלן: "השירות"). השירות מאפשר לבתי העסק לקבל דו"חות זיכוי/חיוב יומיים ועתידיים (להלן "הדו"ח"), באמצעות הודעת SMS.
3. בהתאם לתדירות משלוח ההודעות שנבחרה על ידך, ובשעות הבוקר, תישלח לטלפון הנייד של בית העסק, בהתאם לפרטים דלעיל, הודעת SMS. ההודעה תכיל את שלוש תנועות הזיכוי/חיוב העתידיות של בית העסק ואת מועדיהן. יודגש כי הסכום שיופיע בהודעה יעוגל לשקל הקרוב, כאשר סכום של חצי ש"ח יעוגל כלפי מעלה. למרות האמור לעיל, מובהר, כי במידה ואין זיכויים עתידיים, לא תשלח הודעת SMS וזאת אף אם הוזרם זיכוי באותו יום.
4. בשלב זה של השירות, הדו"ח יתייחס לעסקאות שבוצעו בכרטיסים מסוג "ויזה" ו"מסטרקארד" ובמטבע שקלי בלבד.

התחייבויות והצהרות בית העסק
5. אני מאשר/ת כי הפרטים שמסרתי בשיחת הטלפון לנציג השירות הינם שלמים ומלאים.
מסירת פרטים לא מדויקים עלולה לגרום לשליחת המידע אודות העסקאות שביצעתי לאדם אחר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל אני מאשר/ת כי:
1.1. מספר הא' המופיע בטופס הינו מספר בית העסק שניתן לי על ידי max, ואני בעליו / מורשה החתימה מטעם בית העסק.
1.2. מספר הטלפון הנייד המופיע בטופס לעיל הינו מספר הטלפון הנייד שברשותי, ואני מצהיר/ה כי הוא מצוי בשימושי הבלעדי.
1.3. אני מתחייב/ת להודיע ל-max באופן מיידי על כל מקרה של אובדן / גניבה / ניתוק / מכירה / החלפה / העברת בעלות של הטלפון הנייד או בכל מקרה אחר של הפסקת השימוש הבלעדי בטלפון הנייד על ידי.
6. ידוע לי כי ייתכן והסכומים שיועברו אליי בפועל יהיו שונים מאלו המופיעים בדו"חות הזיכוי, וזאת עקב זיכויים מעוכבים ו/או בהתאם להוראות הסכם בית העסק ונתונים אחרים. כן ידוע לי כי אין לראות בפירוט הסכום בדו"ח הזיכוי משום התחייבות של max לשלם את הסכומים המפורטים בו, כולם או חלקם.
7. ידוע לי כי חברת max תגבה ממני סך חודשי בגובה של 6 או 10 ₪ (כולל מע"מ) בגין השירות בהתאם למועדי שליחת ההודעות שנבחרו על ידי לעיל.
8. ידוע לי ואני מסכים לכך כי הודעות ה-SMS יישלחו אליי בשעות הבוקר של כל יום עסקים.
9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל אני מסכים כי הודעות ה-SMS יישלחו אליי בכל שעה משעות היממה ובכל ימות השבוע.

אחריות
10. המידע המסופק בשירות מועבר באמצעות חברות הטלפון הסלולאריות. השירות ניתן רק למכשירי טלפון התומכים בקבלת הודעות בעברית, ותלוי, לכן, גם בחברות הטלפון הסלולאריות ובעומס על קווי הטלפון של חברות אלו. לא תהיה לי, או למי מטעמי, כל טענה על עיכוב בקבלת הודעת SMS, או על הודעת SMS שהגיעה שלא בסמוך לביצוע העסקה. האמור בסעיף זה יחול רק במקרים בהם השיבוש או התקלה אינם בשליטת max, וחברת max עשתה מאמץ סביר למנוע אותה.
11. אני פוטר/ת את max מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים, העלולים להיגרם לי במישרין או בעקיפין, אם כתוצאה מתקלה כלשהי במכשירים או באמצעי תקשורת כלשהם, ובלבד שהשיבוש או התקלה האמורים אינם בשליטת max וחברת max עשתה מאמץ סביר למנוע אותם, או מפאת חוסר כסף או מכל סיבה שהיא, אשר איננה בשליטת max לא אוכל לקבל מידע כלשהו, או שאקבל מידע בלתי מעודכן ליום קבלת המידע.
12. בכל מקרה של מחלוקת לגבי אמיתות הנתונים הנשלחים בהודעות SMS, יקבעו הרישומים בספרי max, והעתקים של רישומים אלה, כשהם מאושרים על ידי max, ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם של הרישומים הנ"ל ונכונות הפרטים הרשומים בהם.

ביטול השירות
13. חברת max תהיה רשאית לבטל את השירות ו/או לחסום ו/או להקטין את אפשרות השימוש בשירות, בהודעה של 14 ימים מראש, וזאת למעט במקרים חריגים לצורך הגנה על max ו/או עלי בהם חברת max תהיה רשאית לעשות כן לאלתר

14. אני אהיה רשאי/ת, בכל עת, להתנתק מהשירות על ידי מתן הודעה בכתב. ניתנה הודעה מטעמי ל-max, יופסק מתן השירות בתוך 48 שעות (בימי עסקים) מרגע תינתן ההודעה.