SKYMAX
מזמינים כרטיס באתר ונהנים מפינוק מתנה
פרטים אישיים
מה זה?
מה זה?
*
אם הפרטים שמילאת תקינים, ובמקרה שלא נצליח להשלים את התהליך, נדאג ליצור אתך קשר
*
הזמנת הכרטיס מצריכה את אישור תנאי ההצטרפות ואת האישור מצדנו ב-max
*
max תפנה ללשכת האשראי כדי לקבל חוות דעת בנוגע למתן אשראי עבורך. לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגביך, שנמצאים במאגר נתוני האשראי בבנק ישראל.
לצורך בדיקת זכאותי להנפקת כרטיס:
אישרתי שהפרטים והנתונים עליי יועברו ל-max, ושהוא רשאי לבדוק נתונים אלה וכל נתון אחר עליי.
מה המצב?
נראה לנו שבטעות סובבתם את המכשיר הנייד למצב שוכב.
בבקשה סובבו בחזרה למצב עומד בכדי שנמשיך.